Każdy pełnoprawny obywatel bierze udział w życiu gospodarczym kraju i dlatego prędzej, czy później zacznie figurować w rejestrze BIK – Biura Informacji Kredytowej. Jakkolwiek groźnie by to nie brzmiało rejestry BIK są bardzo pomocne nie tylko bankom, które czerpią z nich informacje na temat historii kredytowej klientów składających wnioski kredytowe, ale też wszystkim obywatelom w stopniu większym, niż mogłoby się to wydawać.

Biuro Informacji Kredytowej SA jest przedsiębiorstwem utworzonym w 1997 r. ustawą bankową, z inicjatywy Związku Banków Polskich i innych instytucji finansowych oraz banków prywatnych i poza bankowych firm pożyczkowych. BIK służy rejestrowaniu, gromadzeniu i udostępnianiu danych służących do ustalania historii kredytowej klientów, którzy chcą zaciągnąć kredyt lub pożyczkę.

Jednak Biuro Informacji Krajowej BIK służy nie tylko bankom i instytucjom pożyczkowo-kredytowym do ustalania tzw. scoringu, czyli punktacji na podstawie, której bank podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie kredytu zwracającemu się o to klientowi; ale też pełni poważną rolę społeczną przez przeciwdziałanie niekorzystnemu zjawisku nadmiernego zadłużania się obywateli.

Dzięki powszechnej dostępności danych zawartych w BIK, co oznacza, że nie tylko banki i instytucje kredytowo-pożyczkowe mają wgląd do danych swoich klientów, ale także klienci cieszą się taką możliwością; jest zniwelowana przewaga informacyjna kredytodawcy nad kredytobiorcą, co sprzyja możliwym negocjacjom warunków udzielanych kredytów. Analitycy rynku finansowego łączą z tym faktem korzystne zjawisko, że ok. 90% zaszłości finansowo-kredytowych zapisanych w rejestrach BIK, pozytywnie świadczy o solidności i wiarygodności kredytobiorców. Jest, więc w dobrze pojętym interesie każdego potencjalnego kredytobiorcy, żeby się znaleźć w rejestrach Biura Informacji Kredytowej, gdyż ułatwia to w wielkim stopniu wykazanie odpowiedniej zdolności kredytowej i dobrej historii kredytowej, które są podstawą dla banku rozpatrującego wniosek kredytowy.

Jeszcze jedną pozytywną rolą, jaką pełni Biuro Informacji Kredytowej, jest stała akcja, prowadzona w porozumieniu z policją i instytucjami nadzorującymi rynek finansowy, w tym także Urząd Ochrony Danych Personalnych, znaną jako nieskradzione,pl i służącą zapobieganiu kradzieży danych personalnych klientów sektora kredytowo-pożyczkowego. Uchroniło to wielu tych klientów przed wyłudzeniem na ich dane personalne kredytów i pożyczek.

Także sam fakt, że możliwość wglądu do danych zawartych w rejestrach BIK ma praktycznie każdy obywatel pozwala na kontrolowanie aktualnej sytuacji finansowej każdego z nich, a okresowe sprawdzanie rejestrów pozwala na uregulowania zapomnianych zobowiązań.

Do rejestrów Biura Informacji Krajowej trafiają dane dostarczane przez banki i instytucje finansowe, które odpowiadają prawnie za ich prawidłowość i tylko instytucja, które te dane dostarczyła może je aktualizować i korygować, a także usunąć z rejestru na podstawie przepisów określonych w ustawie bankowej. Z przepisów tych wynika, że można usunąć dane pozytywne, to jest takie, które dotyczą zobowiązań spłaconych w terminie i gdy żadne opóźnienie w spłacie nie przekroczyło 60 dni. Natomiast dane negatywne można usunąć dopiero pięć lat po spłaceniu zobowiązania.

Korzyścią nie do przecenienia, jaką daje BIK, jest możliwość ocenienia na podstawie zawartych w nim danych pozytywnych wiarygodności i rzetelności, co ułatwia ustalenie zdolności i historii kredytowej klienta i daje mu możliwość wzięcia kredytu na jeszcze lepszych warunkach.