Zdecydowana większość transakcji kupna-sprzedaży mieszkań, domów i innych nieruchomości, dokonuje się na rynku pierwotnym, deweloperskim. Wraz z rosnącym popytem na nowe mieszkania i kredyty hipoteczne na zakup mieszkania, domu lub innej nieruchomości, zwiększa się równolegle aktywność deweloperów, a zatem zwiększają się możliwości wybrania mieszkania najbardziej zbliżonego do marzeń klienta. Jednak, dążący do zamieszkania we własnym wymarzonym mieszkaniu klient, równie wnikliwie i cierpliwie, jak wybiera mieszkanie, na zakup, którego będzie chciał zaciągnąć kredyt hipoteczny, powinien wybrać odpowiedniego dewelopera, od którego nabędzie lokal.

Na szczęście prawodawca uznał, że musi chronić prawa klienta przed możliwymi złymi praktykami deweloperów i w Ustawie z 11.09.2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nazywanej „ustawą deweloperską”, reguluje prawa i obowiązki stron w transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.

Zanim, więc dojdzie do sporządzenia umowy wstępnej między deweloperem, a nabywcą mieszkania, która będzie podstawą do ubiegania się tego drugiego o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania deweloperskiego, deweloper musi zgodnie z prawem wyczerpująco poinformować nabywcę nie tylko o przeznaczonym do sprzedaży mieszkaniu, czy domu jednorodzinnym, ale także o swojej wiarygodności.

Do czego zobowiązuje sprzedającego lokal Ustawa deweloperska?

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w Rozdziale 5. Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej, w artykułach 17. do 21. mówi, że:

– deweloper, który rozpoczyna sprzedaż obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego, a przypadku wyodrębnienia z przedsięwzięcia deweloperskiego, zadania inwestycyjnego musi sporządzić prospekt dla tego zadania inwestycyjnego;

– deweloper jest zobowiązany na żądanie zainteresowanego zawarciem umowy deweloperskiej dostarczyć mu nieodpłatnie prospekt informacyjny wraz z załącznikami, a jeśli prospekt jest przedstawiony na innym nośniku informacji niż papier, deweloper musi doręczyć zainteresowanemu ten prospekt na papierze w siedzibie swojej firmy;

– w przypadku zmiany informacji zawartych w przedstawionym prospekcie, deweloper musi poinformować zainteresowanego o zmianach, zmieniając prospekt informacyjny, albo zamieszczając odpowiedni aneks do tego prospektu i zobowiązany jest informacje o zmianach dostarczyć w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed podpisaniem umowy deweloperskiej;

– deweloper jest obowiązany dostarczyć na żądanie zainteresowanego jego ofertą, informacji na temat swojej sytuacji stanu prawno-finansowej oraz stanu prawnego przedsięwzięcia a ramach, którego powstaje oferowane do sprzedaży mieszkanie lub dom jednorodzinny;

– deweloper musi zapewnić potencjalnemu nabywcy wgląd do: księgi wieczystej, kopii rejestru KRS, kopii pozwolenia na budowę, sprawozdania finansowego z ostatnich dwóch lat działalności, projektu architektoniczno-budowlanego.

Dopiero po podpisaniu wstępnej umowy deweloperskiej, klient może wszcząć starania o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego.