Za prawie każdym ogłoszeniem o licytacji komorniczej mieszkania, domu, lub innej nieruchomości przeważnie kryje się czyjeś nieszczęście. Najczęściej jest to nieszczęście dłużnika, który z takich czy innych powodów utracił zdolność kredytową i przestał regularnie wywiązywać się z obowiązków kredytobiorcy, czy też dłużnika, którego dług był zabezpieczony hipoteką zapisaną w księdze wieczystej ustanowionej dla danej nieruchomości

Hipoteka przymusowa jest najczęściej zabezpieczeniem prawa wierzyciela do zaspokojenia swojej wierzytelności na wartości przedmiotu zabezpieczonego hipoteką. W przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna/sprzedaży jest mieszkanie, dom lub inna nieruchomość, na którą nabywca uzyskuje kredyt hipoteczny, nabywca z chwilą podpisania umowy kredytowej staje się dłużnikiem podmiotu, który udzielił mu kredytu i na jego rzecz jest ustanowiona hipoteka zapisana w księdze wieczystej nabytego mieszkania, domu lub innej nieruchomości. W przypadku nie wywiązywania się dłużnika ze zobowiązań, sprawa może trafić do komornika, którego zadaniem będzie sprzedanie mieszkania, domu lub innej nieruchomości i zaspokojenie wierzyciela z sumy uzyskanej ze sprzedaży, co wynika z przepisów prawnych zamieszczony w art. 1025 KPC.

W celu sprzedania obciążonej hipoteką nieruchomości komornik organizuje licytację otwartą. W tym celu zamieszcza obwieszczenia o licytacji w lokalnych mediach, a także obligatoryjnie na stronie WWW.licytacje.komornik.pl prowadzonej przez Krajową Radę Komorniczą.

Do licytacji otwartej może przystąpić każdy pod warunkiem wpłacenia wadium. Wadium, które jest zabezpieczeniem sprzedającego, że kupujący wywiąże się ze zobowiązania wpłacenia wylicytowanej należności. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej licytowanego mieszkania, domu lub innej nieruchomości. Cena wywoławcza przedmiotu licytacji wynosi 75%  wartości, jaką ustala komornik na podstawie własnego szacunku. Jeśli w pierwszym terminie ogłoszona licytacja nie odbędzie się z powodu braku licytujących, komornik ogłaszający termin następnej licytacji obniża cenę wywoławczą do 2/3 szacowanej wartości nieruchomości. Komornik ma obowiązek obwieszczenia licytacji, co najmniej na dwa tygodnie przed licytacją.

Jakie mogą być ryzyka związane z nabyciem mieszkania, domu lub innej nieruchomości z licytacji komorniczej?

Choć biorący udział w licytacjach komorniczych mieszkań, domów lub innych nieruchomości, jak najbardziej słusznie mogą się spodziewać sporych korzyści wynikających z obniżonej w stosunku do wartości nieruchomości ceny wywoławczej przedmiotu licytacji, to jednak muszą się liczyć z ryzykiem, że rezultat dokonanej transakcji może być inny od spodziewanego.

Przede wszystkim może się okazać, że komornik niewłaściwie oszacował wartość mieszkania, domu lub innej nieruchomości będącej przedmiotem licytacji, co może mieć znaczenie szczególnie wtedy, gdy do licytowanej nieruchomości nie może mieć dostępu powołany przez przystępujących do licytacji rzeczoznawca.

Innym rodzajem ryzyka przy zakupie nieruchomości z licytacji komorniczej mogą być ukryte wady prawne przedmiotu licytacji np. związane ze współwłasnością mieszkania, domu lub innej nieruchomości lub ustanowionym wcześniej prawem wieczystego użytkowania lokalu.

Dobrze jest, więc pamiętać, żeby przystępując do nabycia mieszkania, domu lub innej nieruchomości z licytacji komorniczej pozyskać jak najwięcej informacji o nabywanym obiekcie, w czym niewątpliwie może skutecznie pomóc ekspert rynku nieruchomości.

Potrzebujesz kredyt hipoteczny w woj. Zachodniopomorskim? Sprawdź eksperta kredytowego w swojej okolicy: